چند توصیه ویژه در مورد عضلات پشت بازو

چند توصیه ویژه در مورد عضلات پشت بازو

علیرغم قوی یا ضعیف بودن عضلات پشت بازویتان،هرگز نباید بیشتر از سه تمرین برای این قسمت از بدن در دوران استراحت انجام دهید. تنها اگر در حال آماده شدن برای یک مسابقه بدنسازی هستید، در مجله کات می توانید چهار تمرین انجام دهید، عضلات سه سریک گروه عضلانی کوچک  می باشند به همین خاطر به نحو بهتری به شدن تمرین در مقایسه با حجم تمرین پاسخ می دهند. این سه تمرین اگر به نحو صحیحی برنامه ریزی و اجرا شوند به اندازه کافی عضلات پشت بازو را خسته می کنند. اگر شما بیش از این میزان، تمرین کنید، دچار معضل تمرین بیش از اندازه و اثرات مضر آن می شوید و به همین خاطر تمرینتان از شدت کمی بهره میبرند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .