برنامه بخش داخلی جلو بازو

برنامه بخش داخلی جلو بازو

حرکات تمرینی ابزار مورد استفاده ما برای تحت فشار قرار دادن عضلات هستند. هر چه طیف حرکاتی که می شناسید بیشتر باشد یعنی ابزار بیشتری در اختیار دارید. در این بخش حرکتی را برای تأکید ویژه روی سر داخلی جلو بازو می آموزید که از جمله حرکات کم مصرف است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .