گیرنده های حرکتی تعادل

گیرنده های حرکتی تعادل

این یک آزمایش است. چشمانتان را ببندید و سعی کنید که انگشت وسطی دستتان را در بالای سر خود قرار دهید. چگونه این کار را انجام دادید؟ آیا نوک انگشتتان دقیقا سر جایش قرار گرفت؟ یا جای صحیح را گم کرد؟

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .