برای غذا خوردن کم اشتها هستید؟

برای غذا خوردن کم اشتها هستید؟

بحث پروتئین همیشه در بدنسازی داغ بوده و هست. هیچ وقت تحقیقات روی اینکه چقدر پروتئین بخریم و چه زمانی بخوریم تا به اوج رشد عضله برسیم در دنیای بدنسازان تمامی ندارد. محققان جدیداً روی موضوع مصرف پروتئین و تأثیر آن روی سنتز پروتئین متنرکز شده اند و به کمک بدنسازان آمده اند. یکی از بهترین تحقیقات اخیر در این زمینه را می­توانید در بخش آخر این مقاله چند بخشی که موضوع اصلی آن تغذیه است مطالعه کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .