تمرین سریع و ضربتی با شیوه HIT

تمرین سریع و ضربتی با شیوه HIT

گاهی بهترین روش، پیچیده ترین روش نیست. می­دانیم علم تمرین زیر و زبرهای بسیاری دارد، ولی رشد عضلانی نتیجه سازگاری با محرکهایی است که عضلات را در برابر آنها قرار می­دهیم. و معنای این مقوله اجرای تکرارهای بیشتر با جابجا کردن وزنه­ های سنگین تر است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .