ریتم برنامه بدنسازی

ریتم برنامه بدنسازی

یک سوال مهم وجود دارد: بهترین اصل تمرینی برای راندمان بیشتر در نتایج تمرین چیست؟ پاسخ در تمرین «ریتم» است. ریتم یعنی سرعت بالا وپائین بردن وزنه در حرکات تمرین، نکته جالب این است که ریتم تمرین می تواند برای سریع تر رسیدن به هر کدام از این اهداف مورد استفاده قرار بگیرد:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .