معرفی مختصری از سیستم هرم افزایشی

معرفی مختصری از سیستم هرم افزایشی

دکستر جکسون چگونه از آسیب دیدگی دور می ماند؟ دکستر کدام بهتر است، تمرین هرمی افزایش یا کاهشی؟ من دوست دارم که گرم کنم و بعد بدون توقف به سراغ سنگین ترین ست بروم، که به من اجازه می دهد از سنگین ترین وزنه ممکن استفاده کنم. تا اینجای کار رشد من عالی بوده است […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .