دنیای شگفت انگیز مواد غذایی

دنیای شگفت انگیز مواد غذایی

این نوشته برای افراد عادی، ورزشکاران و مربیان است. بنابراین در نظر ندارد تا به بررسی روش های پیچیده موضع بپردازد. لیکن شناخت اولیه از این علم به منظور درک کلی تغذیه درمانی، می تواند در  عملکرد و فعالیت بدنی مثبت فرد مؤثر باشد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .