عضلات سینه المپیایی

عضلات سینه المپیایی

مسلماً این گونه قهرمان ها برای خود شیوه های تمرینی خاص دارند. در این مقاله دوریان یتس چگونگی تمرینات سینه خود را برایتان بیان می کند. پرواضح است که آنها از برنامه های متنوعی در طول سال استفاده می کنند اما به عنوان اطلاع یافتن از شکل کلی عملکرد آنها می توانید با نمونه برنامه های آنها آشنا شوید و از آنها الگوبرداری کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .