سرشانه با بن پاکولسکی

سرشانه با بن پاکولسکی

پاکولسکی یکی از حجیم­ ترین سرشانه ها در عرصه حرفه ای را داراست که در آزمون پیش روی­ تان مشخصات تمرینش را متوجه خواهید شد. ویژگی­ های تمرین سرشانه پاکولسکی در قالب  پرسش و پاسخ در این مقاله قابل مطالعه است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .