چگونه با بدنسازی از پیری جلوگیری کنیم؟

چگونه با بدنسازی از پیری جلوگیری کنیم؟

اگر اقدامی انجام ندهید که باعث پیشگیری شود به طور طبیعی با افزایش سن و پیری قدرت و سایز عضلات خود را از دست خواهید داد. دانشمندان برای کاهش حجم عضلانی مرتبط با سن اسمی دارند به نام سارکوپنیا. (sarcopenia)

چنانچه اقدامی جهت جلوگیری از این اتفاق انجام ندهید، نمی توانید از خودتان محافظت کنید. اما موضوع در مورد ورزشکاران حرفه ای چگونه است؟

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .