تکرارهای منفی در تمرینات بدنسازی

تکرارهای منفی در تمرینات بدنسازی

گاهی اوقات لازم است برای استفاده از برخی تکنیک های تمرینی از افرادی با تجربه کمک بگیریم. به ویژه برای تکنیک هایی که کمتر رایج هستند. قهرمانان از بهترین انتخاب هایی هستند که می توانند در تکنیک های تمرینی شما را راهنمایی کنند. در این بخش پورتر کوترل بدنساز خوش استیل دهه گذشته نکاتی در مورد اجرای صحیح تکرارهای منفی را بازگو می کنند که مطالعه آن خالی از لطف نیست.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .