۵ تمرین پایه بدنسازی

5 تمرین پایه بدنسازی

پنج تمرین پایه بدنسازی که در ادامه می بینید شاید به ظاهر برایتان آشنا باشند ولی به زودی متوجه می شوید که متفاوت با چیزهایی هستند که اغلب استفاده می کنید، در آن ها تغییراتی هر چند کوچک صورت گرفته برای اینکه اجرایش دشوارتر شود، و از این طریق شوک تازه ای در عضلات شما اعمال می شود، که نتیجه آن رشد تازه ای در عضلات خواهد بود. این شما را در شرایطی قرار می دهد که متضاد با راحتی در تمرین است و اگر صادق باشیم باید بگوییم که از بدون در آن لذت نخواهید برد چون جز درد و کوفتگی که لازمه رشد است چیزی برایتان نخواهد داشت.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .