تمرینات قدرتی

تمرینات قدرتی

و در آدمی در حالت عادی بسته به ژنتیکی که دارد چربی زائد در کم یا زیاد را در خود دارد پیش بیشتر گفته می‌ شود که تمرینات هوازی و رژیم های روزانه غذایی و یا استفاده از چربی سوز های مجاز و یا حتی زبانم لال استفاده از  چربی سوز های غیر مجاز تنها راه های هستند که به کمک آن ها می‌ توان چربی‌های زاید را از بدن زدود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .