چگونه ایکس بدن را بسازیم؟

چگونه ایکس بدن را بسازیم؟

یک بدن هرکولی همواره فیزیکی است با شانه هایی پهن، کمری باریک و ران هایی قطور (به ویژه در ناحیه خارجی) استیوریوز را می توان پدربزرگ بدن های x شکل دانست که امروزه متأسفانه تعداد بدنسازانی که فرم بدن شان شبیه او باشد کاهش یافته است. البته دلیل عمده اینکه بیشترین تمرکز بدنسازان روی افزایش دادن سایز عضلات قرار گرفته و معیارهای داوری فدراسیون جهانی است که خوشبختانه از مسترالمپیای ۲۰۰۵ تغییراتی در آن به دستور بن ویدر به وجود آمده و حالا دیگر می خواهند خیلی بیشتر از قبل به تناسب و فرم بدن امتیاز بدهند تا فقط به سایز و حجم عضلات.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .